1. POLÍTICA DE PRIVACITAT. AVÍS LEGAL DE MOBLES NOGUER SL

1.1. Titularitat i identificació

En compliment del que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es posa de manifest que MOBLES NOGUER SL, té el seu domicili social i fiscal a C / SANT SEBASTIÀ, 104-106, 17430 SANTA COLOMA DE FARNERS (GIRONA) amb CIF B-17.063.041, inscrita al registre Mercantil de GIRONA, Tom 238, Foli 42, Full número GI-4503. MOBLES NOGUER SL és titular del domini/s d'internet www.elmeunado.com, a l'igual que els subdominis. La direcció general de correu electrònic de contacte és info@elmeunado.cat

1.2. Condicions generals

L'ús del lloc web implica l'expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici d'aquelles particulars que poguessin aplicar a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc web. MOBLES NOGUER SL es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d'ús així com qualssevol altres condicions particulars.

1.3. Drets de la propietat intel·lectual i industrial

MOBLES NOGUER SL és titular de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de l material publicat a la/s corresponent/es pàgina/es web dels domini/s. Aquests drets protegeixen els dissenys gràfics, imatges, codis font, continguts i altres elements. Tot això, amb excepció dels drets que no són propietat de MOBLES NOGUER SL i que pertanyin als seus respectius titulars. Fora de la simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en el disc dur de la persona (des d'ara els usuari/s) que accedeix a la informació continguda en les pàgines web del domini/s de MOBLES NOGUER SL, que es considera autoritzada, està estrictament prohibit modificar, distribuir, reutilitzar o reenviar tot o part del contingut de les pàgines web del domini / s de MOBLES NOGUER SL per a propòsits de caràcter públic o comercial sense l'autorització escrita de MOBLES NOGUER SL. Les actuacions que infringeixin les disposicions anteriorment expressades, poden constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits en el Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (TRLPI), donant lloc als delictes tipificats en els articles 270, següents i concordants del vigent Codi Penal.

1.4. Documents continguts en les pàgines web

Els documents i gràfics annexos als mateixos que es trobin ubicats a les pàgines web del domini / s de MOBLES NOGUER SL podran ser modificats en qualsevol moment, sense necessitat de comunicació prèvia per part de MOBLES NOGUER SL. MOBLES NOGUER SL no garanteix la idoneïtat de el contingut d'aquests documents i gràfics annexos, per la qual cosa no respon quan tingui lloc aquesta falta d'idoneïtat -en supòsits com ara errors de caràcter tipogràfic-, ni de la utilització que d'aquests documents faci l'usuari receptor, el qual assumirà la totalitat de risc que puguin derivar-se de l'ús dels mateixos. MOBLES NOGUER SL NO serà responsable de les dades i perjudicis que poguessin derivar-se d'aquesta utilització.

1.5. Enllaços amb llocs de tercers

MOBLES NOGUER SL proporciona l'usuari l'accés a altres llocs web de tercers mitjançant links (enllaços) amb la finalitat exclusiva d'informar-sobre l'existència d'altres fonts d'informació a Internet amb què podrà ampliar les dades que se li ofereixen a les pàgines web del  domini / s de MOBLES NOGUER SL. Aquests enllaços a altres llocs web no suposen en cap cas un suggeriment o recomanació de visitar les pàgines web de destinació, que es troben fora del control de MOBLES NOGUER SL, per la qual cosa MOBLES NOGUER SL no serà responsable del contingut dels llocs web vinculats ni del resultat obtingut per l'usuari a través d'aquests enllaços hipertextuals. Així mateix, MOBLES NOGUER SL no respondrà dels links o enllaços ubicats en els llocs vinculats als quals facilita l'accés.

1.6. Àrees d'accés restringit de la Pàgines WEB (si n'hi ha)

Determinades pàgines web dels dominis de MOBLES NOGUER SL disposen d'un apartat d'accés restringit a usuaris registrats. Les condicions d'ús, responsabilitats i altres aspectes que es deriven de la utilització d'aquestes àrees són posades en coneixement dels usuaris en el moment del seu registre.

1.7. Limitació de Responsabilitat

En cap cas MOBLES NOGUER SL, els seus proveïdors o tercers reflectits en les pàgines web del domini / s seran responsables per danys de qualsevol tipus (incloent-hi, entre altres, els danys resultants de pèrdues de beneficis, pèrdua de dades o interrupció de negoci) que resultin de l'ús, impossibilitat d'ús o dels resultats de l'ús de les pàgines web del domini / s, qualsevol pàgina web connectada a aquestes o dels materials o informació continguda en qualssevol d'aquestes pàgines, ja es basi aquesta responsabilitat en garantia, contracte, culpa o negligència, o qualsevol altra teoria legal, i amb independència que s'hagi avisat o no sobre la possibilitat d'aquests danys. Si la utilització per l'usuari dels materials o informació de les pàgines web del domini / s porta amb si la necessitat de prestar un servei, reparar o corregir l'equip o dades, aquest usuari serà responsable d'aquests costos.

1.8. Llei Aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals que corresponguin segons la jurisdicció territorial determinada per la legislació aplicable.

2. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE MOBLES NOGUER SL

2.1. Introducció

El dret a la intimitat, i en concret el dret a la protecció de dades personals és un dels valors de MOBLES NOGUER SL. L'objectiu d'aquesta política és explicar com MOBLES NOGUER SL tractarà les dades personals que puguin ser recollides per MOBLES NOGUER SL. Les seves dades personals seran tractades de forma confidencial i només per a aquelles finalitats que vostè hagi consentit, tal com s'explica a continuació en el present document.

2.2. Compromís amb la Privacitat

MOBLES NOGUER SL està plenament compromesa amb el compliment de la normativa vigent en cada moment, el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea 679/2.016, així com, Llei Orgànica 3/2.018 relativa a la protecció de dades de caràcter personal i drets digitals. Per això, l'entitat ha pres la determinació d'implementar els següents principis, sent la privacitat la base en la qual es configuren tots els tractaments:

  • La transparència en el tractament de dades és una de les nostres prioritats.
  • Sempre tractarem les dades que siguin estrictament necessàries per dur a terme el tractament informat.
  • Tractarem les dades personals que siguin estrictament necessaris per al compliment de les obligacions i l'exercici de drets específics en l'àmbit del Dret laboral i de la seguretat i protecció social. Finalment, podrem tractar les dades si disposem del seu consentiment explícit per a determinats serveis.
  • Se compartiran les dades amb aquells proveïdors que ens prestin un servei i actuïn com a encarregats de tractament, o amb aquells que, prèviament, l'hàgim informat i ens hagi prestat el seu consentiment.

2.3. Finalitats dels tractaments

MOBLES NOGUER SL recull les seves dades personals per a poder gestionar les seves sol·licituds i oferir-li els serveis que vostè pugui necessitar. En concret tractem les seves dades personals amb les finalitats següents:

  • Para oferir accés als espais restringits de la nostra pàgina web.
  • En relació a les empreses associades, donar compliment a les obligacions contingudes en el conveni d'associació
  • Serveixin de base de presentació en cas d'una reclamació en virtut dels serveis objecte.
  • Poder atendre les seves consultes, preguntes o sol·licituds realitzades a través dels canals d'atenció o comunicació corporatius i posar-nos en contacte amb vostè per solucionar-les.
  • Para millorar les nostres pàgines web, serveis, productes, i oferir un millor servei i contingut.

El Titular garanteix el compliment del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals 3/2.018 de 5 de desembre de 2018 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades. Quan li siguin sol·licitats dades personals a través d'aquest lloc web, l'Usuari els incorporarà voluntàriament, i serà degudament informat de la identitat de la persona sol·licitant, les finalitats de la sol·licitud, legitimació per al tractament de les dades, així com de la possibilitat i procediment per exercir els seus drets d'acord amb el que disposa l'esmentada Llei Orgànica de PD i GDD 3/2.018. L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar a MOBLES NOGUER SL qualsevol modificació de les mateixes amb l'objectiu de mantenir les dades actualitzades. MOBLES NOGUER SL es reserva el dret a excloure dels serveis a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret. L'emplenament de totes les dades sol·licitades és necessària per aconseguir l'èxit dels serveis posats a disposició de l'usuari en el present lloc web. De no facilitar totes les dades o ser aquests inexactes, MOBLES NOGUER SL no garanteix que els serveis puguin prestar-se correctament o s'ajustin a les necessitats de l'Usuari. MOBLES NOGUER SL es compromet a demanar les dades que siguin estrictament necessàries per dur a terme el servei demandat per l'Usuari en cada cas, sense els quals no seria possible gestionar la prestació. Així mateix MOBLES NOGUER SL es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals proporcionades per l'Usuari d'acord amb la legislació aplicable. Si té alguna pregunta sobre la nostra Política de Privacitat, preguem es posi en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a info@elmeunado.cat

2.4. Durada del tractament i termini de conservació

A MOBLES NOGUER SL tenim el compromís de tractar les dades personals mentre responguin a les finalitats anteriorment assenyalades i puguem oferir-li un servei de qualitat mitjançant el seu tractament. Per això, farem tots els esforços oportuns i raonables per minimitzar el termini de tractament i conservació de les dades personals, tot això sense detriment de les obligacions legals. En aquest sentit, en cada formulari de captació de dades l'informarem de el termini previst de tractament i / o conservació de les seves dades de caràcter personal. En qualsevol cas, i encara que ens demani que eliminem les seves dades, podrem conservar-los i mantenir-los, sota el degut bloqueig, durant el termini necessari per complir les nostres obligacions legals i per a la seva posada a disposició de les autoritats amb competència en les diferents matèries que siguin d'aplicació.

2.5. Exercici de drets i reclamacions davant l'AEPD

L'informem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i / o portabilitat dirigint-se al correu electrònic info@elmeunado.cat o bé per correu a la següent adreça: C / SANT SEBASTIÀ, 104-106, 17430 SANTA COLOMA DE FARNERS (GIRONA). Té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de la seva pàgina web: www.aepd.es

2.6. Confidencialitat i Seguretat en el tractament de dades

Les seves dades personals són molt importants per a nosaltres, i ens comprometem a tractar-los amb la màxima confidencialitat i discreció, així com a implementar totes les mesures de seguretat que considerem oportunes i raonables. En aquest sentit, MOBLES NOGUER SL declara i garanteix que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris.

2.7. Xarxes socials (en cas d'existir)

Les Xarxes Socials formen part del dia a dia de molts usuaris d'Internet, i per a ells hem creat diferents perfils en MOBLES NOGUER SL. Tots els usuaris tenen l'oportunitat d'unir-se a les pàgines o grups que MOBLES NOGUER SL tingui en diferents xarxes socials. No obstant això, ha de tenir en compte que, llevat que li sol·licitem les seves dades directament, les seves dades pertanyen a la Xarxa Social corresponent, pel que li recomanem que llegeixi detingudament les seves condicions d'ús i polítiques de privacitat, així com s'asseguri de configurar els seus preferències pel que fa a el tractament de les dades.